Privacy statement

PRIVACY STATEMENT ter Stege betonmallen bv.

1. Inleiding

ter Stege betonmallen bv. bv hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. ter Stege betonmallen bv.  heeft daarom dit privacy statement opgesteld. ter Stege betonmallen bv. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Dit privacy statement geeft u inzicht in de wijze waarop ter Stege betonmallen bv.  in voorkomende situaties uw persoonsgegevens beheert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Wie zijn wij

ter Stege betonmallen bv.

Stephensonstraat 67

7903 AS  Hoogeveen

Telefoon: 088 020 8520

E-mail: info@terstege.nl

ter Stege betonmallen bv.  is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

ter Stege betonmallen bv.  schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. ter Stege betonmallen bv.  blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt ter Stege betonmallen bv.  contractuele afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen. U kunt zich via onze website inschrijven via ons aanmeldformulier ‘werkzoekende’, u kunt reageren op een vacature of ons contactformulier invullen.

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u ter Stege betonmallen bv.  toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw   persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ter Stege betonmallen bv.  rust;

 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ter Stege betonmallen bv.  is opgedragen;

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ter Stege betonmallen bv.  of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. ter Stege betonmallen bv.  gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

(Bijvoorbeeld)

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

 • Contact met u op te nemen.

 • De arbeidsovereenkomst op te stellen.

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een   bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik   gemaakt kan worden van testresultaten.

 • U te benaderen voor bedrijfsgerelateerde nieuwsbrieven.

 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te   onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.

 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en   accountantscontrole.

 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

ter Stege betonmallen bv.  kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ter Stege betonmallen bv. , de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring (geen kopie van diploma’s, certificaten, etc.)  

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is voor toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor ter Stege betonmallen bv.  of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan ter Stege betonmallen bv.  onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring (wél kopie van diploma’s, certificaten etc.)

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening

 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede de beëindiging ervan

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto, Linked-In)

 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is voor toepassing van de wet

8. Derden

ter Stege betonmallen bv.  kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ter Stege betonmallen bv.  diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ter Stege betonmallen bv.  de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt dan zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkings-beperking op elk gewenst moment via via indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2). U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of als u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Beveiliging

ter Stege betonmallen bv.  doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ter Stege betonmallen bv.  met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn

ter Stege betonmallen bv.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Van ingeschreven kandidaten waarvoor geen bemiddeling naar werk is gerealiseerd worden de gegevens maximaal één jaar bewaard.

12. Bewaarplaats

ter Stege betonmallen bv.  bewaart persoonsgegevens digitaal in de eigen data-omgeving en, voor zover nodig, op papier in gesloten kasten en/of ruimtes. Alleen daartoe aangewezen medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ter Stege betonmallen bv. , dan kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2).

Indien u het niet eens bent met het gebruik door ter Stege betonmallen bv.  van uw persoons- gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of op telefoonnummer 088-1805-250)

14. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via mail of per telefoon (zie voor gegevens bij 2)

15. Wijzigingen

ter Stege betonmallen bv.  behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ter Stege betonmallen bv.  en een betrokkene.

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.