Disclaimer

Disclaimer voor terstege.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor www.terstege.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door ter Stege betonmallen bv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ter Stege betonmallen bv. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ter Stege betonmallen bv.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie op onze website geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke juiste en actuele weergave. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer-  dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ter Stege Groep te claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  

ter Stege betonmallen bv. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

ter Stege betonmallen bv.
Stephensonstraat 67
7903 AS  Hoogeveen
088 020 8530